ซาอุดิอาระเบีย กับการรักร่วมเพศ

ซาอุดิอาระเบีย กับการรักร่วมเพศ

เมื่อพูดถถึงการรักร่วมเพศ ของหลายๆประเทศที่เปิดเผยมากยิ่งขึ้นและมีการยอมรับได้ แต่ถ้าเราจะมาพูดถึงประเทศซาอุดิอาระเบีย คุณอยากรู้หรือไมว่าประเทศดังกล่าวนี้ หลากมีรักร่วมเกิดขึ้นนั้น จะมีการลงโทษหรือเป็นอันตรายแค่ไหน วันนี้เรามารู้ไปพร้อมๆกันเลย

เมื่อดูโดยรวมๆ ประเด็นที่กลุ่มหลากหลายทางเพศเรียกร้อง อาทิ คือความเข้าใจและยอมรับในตัวตน ไม่มีความเกลียดกลัวคนหลากหลายทางเพศ คือสิทธิในการแต่งงาน ซึ่งจะไปถึงสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน สิทธิในการตัดสินใจด้านสุขภาพของคู่ชีวิต สิทธิในการรับอุปการะบุตร และการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกกลุ่มเกลียดชังผู้รักร่วมเพศ หรือโฮโมโฟเบียทำร้าย และสิทธิในความก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยไม่ถูกกีดกันเพราะเพศสภาพ

เรื่องความปลอดภัย หรือ “เรื่องพื้นที่ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ” ก็เป็นประเด็นที่ได้รับการพูดถึงอย่างสำคัญ ถ้ามองกันกว้างๆ ถึงระดับโลก “พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย” ของกลุ่มหลากหลายทางเพศก็ยังมีอยู่มาก ในหลายประเทศ คนกลุ่มนี้ไม่อาจเปิดเผยตัวตนได้ เพราะจะถูกสังคมรังเกียจ และถูกมองไปถึงขั้นว่ามีความผิดที่ขัดกับจารีตประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ ศาสนาของประเทศนั้นๆ นอกจากไม่อาจเปิดเผยตัวตนแล้วยังไม่อาจมีการรวมตัวเป็นกลุ่มสังคมได้

Latest Posts